Omaniku järelevalve

Omanikujärelevalve kaitseb ja esindab Tellija huve ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Vastavalt Ehitusseadusele peab ehitise omanik enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku. Omanikujärelevalvet tuleb teha ehitise ehitamise alustamist kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

Omaniku järelevalve teenus sisaldab endas järgnevaid tegevusi:

  • Ehitustehniline järelevalve ehitusprotsessi üle, sh ehitusprojektist, ehitusnormidest, kvaliteedi-, ohutus- ja korrashoiunõuetest kinnipidamise jälgimine.
  • Ehitise omaniku teavitamine ehitamisel avastatud projektivigadest ja tööde teostamisel esinevatest puudustest.
  • Ehitamisel üleskerkinud tehniliste küsimuste lahendamine ja sellealaste nõupidamiste korraldamine.
  • Ehitusmaterjalide ja -toodete ning paigaldatud seadmete ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine.
  • Ehitajalt ehitusprojektile ja kvaliteedinõuetele vastavate ehitustööde, ehitise osade või ehitusjärkude vastuvõtmine ning koos ehitajaga vajalike ehitusdokumentide vormistamine.
  • Ehitamise õigeaegses dokumenteerimises osalemine.
  • Järelevalveametnike poolt ehitusettevõtjale tehtud ettekirjutuste täitmise kontrollimine.
  • Ehitise lõppülevaatuse korraldamises ja kasutusloa vormistamises osalemine.

Omanikujärelevalve teenuse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

Tegutseme vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele: „Omanikujärelevalve tegemise kord“ vastu võetud 25.01.2011 nr 7